Všeobecné obchodní podmínky

Radmila Odstrčilíková

IČ 65475321

Sídlo: Na Brázdě 765/5, Ostrava 20, 720 00

(dále jen "prodávající")

I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro spotřebitele i podnikatele při nákupu v internetovém obchodě prodávajícího na stránkách www.cazak.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího jako provozovatele služby uvedené v odst. 2. a kupujícího jako uživatele této služby.                             
 2. Prodávající nabízí na stránkách www.cazak.cz publikace ve formě elektronických knih a nákup služeb včetně kurzů.                                                                                                                                                                                                  
 3. Elektronické knihy (dále jen e-knihy nebo zboží) zde nabízené jsou (jako nehmotný statek) literárními autorskými díly chráněnými zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, která nejsou distribuována na hmotném nosiči (CD, čtečka) ale jsou zpřístupňována veřejnosti formou stažení díla z webových stránek prodávajícího na čtecí či jiné vhodné zařízení kupujícího, a to za účelem získání rozmnoženiny díla kupujícím pro jeho osobní potřebu.   
 4. Jedná-li se o nákup služby anebo kurzu, je účast platná pro osobu, nebo osoby, na které se realizovala objednávka. Po zaplacení služby vás budeme kontaktovat pro termín realizace. Při nákupu kurzu je termín daný a je součástí objednávky.                                                                                                                            
 5. Stažením díla se rozumí úplatné (případně bezúplatné) zhotovení trvalé nebo dočasné rozmnoženiny díla v elektronické podobě kupujícím (objednatelem) na jeho vyžádání (prostřednictvím e-shopu) z rozmnoženiny díla, jež byla provozovatelem zpřístupněna uživateli v rámci jeho objednávky.                        
 6. Prodávající nabízí e-knihy ve formátech PDF.

o    PDF je univerzální formát, který lze zobrazit na široké škále zařízení (na stolních počítačích, noteboocích, v omezené míře také na čtecích zařízeních a multimediálních zařízeních, viz výše), vždy v závislosti na velikosti displeje.

 1. Záruka na veškeré e-knihy je 24 měsíců, pokud není u konkrétního titulu stanoveno jinak.  Záruka po vybrání služby anebo absolvování kurzu není.                                                                                                    
 2. Ceny uvedené na www.cazak.cz jsou ceny konečné, tj. vč. platné DPH a případné slevy platné v době konání prodejní akce.                                                                                                                                           
 3. Reklamace se řídí reklamačním řádem, který je součástí těchto obchodních podmínek a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Pro uzavření smlouvy, vč. registrace a vyplnění objednávky kupujícím, je předepsán český jazyk.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy 

 1. Kupující je oprávněn na základě objednávky získat právo užít vybrané e-knihy formou jejich stažení z www.cazak.cz. Stažením získá uživatel v elektronické podobě jednu rozmnoženinu e-knihy, pokud není v objednávce uvedeno jinak, a to za úplatu, která je stanovena u příslušného titulu, nebo bezúplatně, pokud je to u konkrétního titulu výslovně uvedeno.       
 2. Jedná-li se o nákup služby či kurzu, pak kupující nabývá právo účasti po uhrazení platby.                                                                                                                                                                                                             
 3. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny na stránkách www.cazak.cz jsou závazné. V rámci nové registrace a před podáním každé další objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.                                                                                                                                                                                          
 4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí kupujícím. Kupující má možnost zkontrolovat a případně opravit již vložená vstupní data v registračním formuláři či objednávce ještě před odesláním objednávky.                                                                                                                                                                                                                                                                     
 5. Kupující obdrží od prodávajícího nejpozději do 1 pracovního dne e-mailem potvrzení o zařazení objednávky do databáze prodávajícího.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 6. Objednávka je návrhem smlouvy. Kupující odesláním objednávky jím vybrané e-knihy či služby uděluje prodávajícímu souhlas s dodáním e-knihy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Kupující bere na vědomí, že stažením vybrané e-knihy prostřednictvím internetového obchodu zaniká jeho právo odstoupit od smlouvy.                                                                                                                                                                     
 7. Po obdržení potvrzení o zařazení objednávky do databáze prodávajícího kupující uhradí předepsaným způsobem cenu požadovanou prodávajícím za stažení e-knihy či zakoupené služby.                                                                                                                                                                                         
 8. Okamžikem úhrady ceny na účet prodávajícího je uzavřena kupní smlouva a kupujícímu je zároveň umožněno stažení e-knihy. Tituly, které budou nabízeny ke stažení bezúplatně, budou zpřístupněny objednateli již v okamžiku potvrzení objednávky.  
 9. Pokud jde o zakoupenou službu, pak vás budeme do 2 dní kontaktovat pro objednání.                                                                                                                                                                                                                  
 10. Neuhradí-li kupující na základě zařazení objednávky do databáze prodávajícího objednávku do 3 pracovních dnů, má prodávající právo tuto objednávku zrušit. V případě pokračujícího zájmu musí v takovém případě kupující provést novou objednávku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 11. Kupujícím může být jen fyzická osoba, plně způsobilá k právním úkonům, případně osoba nezletilá, avšak pouze se souhlasem svých zákonných zástupců a pod jejich dohledem.                                                                                                                                                                                                                                                                               
 12. Kupující při objednávání zboží na www.cazak.cznesmí maskovat svou IP adresu či jinak utajovat či maskovat svou geografickou polohu.

III. Cena a způsob platby 

Cena

 1. Cena za stažení e-knihy či zakoupené služby je uvedená u konkrétního titulu či služby na www.cazak.cz, je úplatou za získání práva užít e-knihy či služby ve zvoleném rozsahu, tj. je úplatou buď za získání práva užít e-knihy v časově omezeném období (dočasná rozmnoženina díla), nebo úplatou za získání práva užít trvalé rozmnoženiny díla po časově neomezenou dobu. Jedná li se zakoupenou službu, pak je rozsah využití do jednoho měsícem úhrady, pakliže se obě strany nedohodnou jinak.                                                                                                                                                                       
 2. Cena zahrnuje vždy pouze oprávnění k jedné rozmnoženině díla (pokud není v objednávce kupujícího uvedeno jinak), každá rozmnoženina smí být uložena pouze na jednom paměťovém zařízení (PC, NTB, ipod, ipad a jiné podobné zařízení) kupujícího. 
 3. Cena služby je vždy k danému počtu osob, dle uvedené ceny a počtu a platí pro danou osobu, uvedenou na objednávce (nedohodnou li se obě strany jinak).                                                                                                                                                                                                                                                                              
 4. Kupujícímu může být zřízeno právo užít i více rozmnoženin díla, pokud to uvede v objednávce. V tom případě bude oprávněn užívat takový počet rozmnoženin, jaký na www.cazak.cz objednal a uhradil.                                                                                                                                                                                         

Způsob platby

 1. Platba předem bankovním převodem na číslo účtu 165802212/0300, Poštovní spořitelna. U služby či kurzu je nutná úhrada na účet min. 2 dny předem před datem konaní kurzů, či objednané služby.                                                                                                                                                                                       
 2. Zpravidla společně s e-knihou obdrží kupující v den nákupu zboží elektronickou formou i platný daňový doklad. Totéž platí při nákupu služby či kurzu.

IV. Autorská práva  

 1. Díla nabízená ke stažení na www.cazak.cz formou elektronických knih jsou autorskými díly, která lze užít pouze v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a to v níže stanoveném rozsahu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 2. Kupující je oprávněn e-knihu získanou stažením z webových stránek prodávajícího užít pouze pro svou osobní potřebu a nesmí ji užít za účelem dosažení přímého či nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu či poskytnout třetí osobě nebo užít jiným způsobem, pokud mu k takovému užití nebude prodávajícím u konkrétního titulu výslovně udělena zvláštní licence.                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 3. Kupující není oprávněn zakoupenou e-knihu jakkoliv doplňovat, sdílet, rozmnožovat a rozšiřovat, a to ani bezplatně. Rovněž není oprávněn k jakékoliv změně obsahu e-knihy.

V. Technické podmínky   

 1. Pro stažení e-knihy je nezbytné následující vybavení: stolní počítač, notebook, PDA nebo mobilní telefon) a vhodný software ke stažení a korektnímu zobrazení e-knih ve formátech PDF. Bez použití těchto zařízení a doporučeného software neodpovídá prodávající za potíže při zobrazení e-knihy a na takové případy se nevztahuje reklamace.                                                                                                                                                                         
 2. Kupující není v žádném případě oprávněn zasahovat do technických prostředků, které chrání e-knihu, případně omezují rozsah jejího užití. Kupující rovněž není oprávněn jakkoli testovat technické zabezpečení e-knihy, či se ho pokoušet narušit nebo změnit. Kupující nesmí obcházet technické prostředky zabezpečující e-knihu. Jakýkoliv pokus o narušení technických prostředků, nebo narušení samotné je zásahem do autorského práva k dílu a bude postihováno podle příslušných právních předpisů. Jakékoli jiné užití e-knihy, než je užití pro osobní potřebu a v rozsahu stanoveném u konkrétního titulu, je zakázáno.                                                                                                                                                                                                                              
 3. Prodávající neodpovídá za nemožnost stažení díla, pokud kupující nemá shora uvedené softwarové či hardwarové vybavení a není proto z tohoto důvodu povinen vrátit kupujícímu již provedenou platbu za stažení e-knihy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 4. Prodávající zabezpečil stránky www.cazak.cz proti neoprávněným zásahům třetích osob, proti virovým útokům apod. Kupující je však zároveň povinen mít řádně zabezpečeno technické zařízení, na které si rozmnoženinu díla ukládá. Prodávající neodpovídá za škodu, která kupujícímu případně vznikne v důsledku neoprávněného zásahu třetí osoby do technického zařízení kupujícího.                                                                                                                                                                                                                                                                   
 5. Prodávající neodpovídá za nemožnost stažení e-knih ze stránek www.cazak.cz do zařízení (např. čteček, mobilních telefonů apod.), jejichž technické parametry sice odpovídají požadavkům prodávajícího, ale jejichž využití výrobce či prodejce těchto zařízení omezil tak, že je upravil pouze pro stahování a uložení e-knih od vybraných prodejců. Kupující je povinen si tuto skutečnost ověřit ještě před započetím objednávky.

VI. Reklamační řád

Záruka za jakost

 1. V případě, že se u e-knihy vyskytnou v záruční době vady, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.
 2. V případě nákupu služeb nelze uplatnit reklamaci.                                                                                                                                                                     
 3. Délka záruční doby činí 24 měsíců, není-li u konkrétního titulu uvedena lhůta delší a začíná běžet dnem stažení knihy na čtecí zařízení kupujícího.                                                                                                                                                                                                                           
 4. Záruku nelze uplatnit zejména v následujících případech:

o    Uplynula-li u reklamované e-knihy záruční doba přede dnem uplatnění reklamace, tj. záruka zanikla.

o    Vada byla způsobena použitím hardwaru či softwaru nevhodného pro správné zobrazení e-knih prodávajícího a v rozporu s technickými podmínkami prodávajícího uvedenými v těchto obchodních podmínkách.

o    Vada byla způsobena neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o čtecí zařízení a software pro čtení e-knihy.

o    Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do e-knihy.

Práva plynoucí ze záruky

Kupující při uplatnění záruky má:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadné e-knihy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání, právo na výměnu vadné e-knihy nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání e-knihy, právo na její výměnu, nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy.

Vyřízení reklamace

 1. Kupující může oprávněnou reklamaci podat na e-mailovou adresu prodávajícího: www.cazak.cz.                                                                                                                                                                                                             
 2. Prodávající kupujícímu písemně (e-mailem) potvrdí, kdy kupující zboží reklamoval, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující vyžaduje.                                                                                                                                 
 3. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 5 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 4. Reklamace vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. V případě, že prodávající zamítne reklamaci jako neoprávněnou, je povinen kupujícímu v téže lhůtě sdělit důvod zamítnutí reklamace.                                                                                                                                                                                                                                           
 5. Doba od uplatnění reklamace, až do jejího vyřízení prodávajícím se nezapočítává do záruční doby. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující stejná práva, jako by šlo o vadu, kterou nelze odstranit.

VII. Ochrana osobních údajů

 1. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště / místa podnikání, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty (e-mail) a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 2. Souhlas se zpracováním osobních údajů se poskytuje pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Tento souhlas může kupující kdykoliv odvolat prostřednictvím zprávy odeslané na adresu www.cazak.cz, zcela postačí text "nechci obchodní sdělení". Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.                                                                                                                                                                                                                                   
 3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu tří (3) let od doručení zboží dle uzavřené kupní smlouvy. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Prodávající se zavazuje zajistit takové technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů kupujícího, aby byla zachována jejich integrita a důvěrnost.                                                                                                                                                                                                                                                     
 4. Kupující prohlašuje, že si je vědom svých následujících práv týkajících se osobních údajů a byl o nich prodávajícím výslovně poučen:

o    požadovat od prodávajícího přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz

o    požadovat omezení zpracování osobních údajů

o    vznést námitku proti zpracování osobních údajů u prodávajícího

o    podat stížnost u dozorového úřadu                                                                                                                        

 1. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě zpracující banky nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 2. Práva a povinnosti smluvních stran jako správce osobních údajů a subjektu osobních údajů, jak je upravují příslušné právní předpisy (zejména nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů), nejsou dotčena.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na stránkách www.cazak.cz prodávajícího v okamžiku odeslání elektronické objednávky  kupujícím a jsou po celou dobu závazné pro vyřízení konkrétní objednávky kupujícího, včetně příp. reklamace zboží v záruční lhůtě.                                                                                                                                                                                                     
 2. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, která nejsou zvlášť upravena v těchto obchodních podmínkách, se řídí relevantními obecně závaznými právními předpisy, zejm. zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 634/1992 Sb., zákon na ochranu spotřebitele a dále též zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, všechny ve znění pozdějších předpisů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.                                                                                                                                                                                                                                                       
 4. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy www.cazak.czvyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 5. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 02. 02. 2018 a prodávající si vyhrazuje právo na jejich změnu bez předchozího upozornění.

Za Vaši důvěru vám děkuji.

Radmila Odstrčilíková